مقالات

r
 
«  ميراث ملي فرهنگي ترکمنصحرا  (1) »
فهرست آثار فرهنگي ، تاريخي بندرترکمن و گميشان
 

ترکمنصحرا داراي آثار تاريخي با ارزش  و قابل توجهي ميباشد که تاکنون مورد بي مهري محققين و بخصوص قشر دانشجوي ترکمن قرار گرفته بطوريکه ميبينم هيچ يک از دانشجويان  ترکمن رشته هاي معماري ، تاريخ ، باستان شناسي، مرمت آثار،...زحمت مطالعه و تحقيق و شناسايي ميراثهاي موجود ترکمنصحرا و آثار تاريخي- ملي ترکمنهاي ايران را به خود نميدهد و بيشتر دنبال تحقيقات کتابخانه اي و بعضا سهل الوصول درسي بوده و هستند بطوريکه اکنون حتي کمترين تحقيقات دانشجويي را نيز در اين زمينه ها نداريم.اميدوارم که اين مجموعه اطلاعات مورد قبول خوانندگان بخصوص علاقمندان به تاريخ و ميراث ملي فرهنگي ترکمنهاي ايران  قرار بگيرد.آثار ذيل در سازمان ميراث فرهنگي کشور ايران به ثبت رسيده و به جز چند مورد، اکثريت آن فاقد شماره ثبت ميباشد!!!.لازم به يادآوريست که بندر ترکمن و گميشان فاقد اداره ميراث فرهنگي بوده!!! که اين موضوع بي اهميتي اين مناطق را در بين مسولين فرهنگي کشور ميرساند و تعجب بيشتر از اين است که اقدامي از طرف فعالين سياسي، اساتيد، روشنفکران ،محققين ، نويسندگان ،روحانيون ، جوانان و دانشجويان اين منطقه در خصوص اعتراض به اين مسئله صورت نگرفته است. در قبال مطالب و مقالاتي که مينويسم منتظر پيشنهادات و بخصوص انتقادات شما خوانندگان عزيز ميباشم.

سوآبان
E.mail:Suaban@Yahoo.com   
 

شماره ثبت

کاربري اصلي

مــــوقعـيـــــت

قدمـــــت

نـــــــام اثـــــــــــــــــــر

رديف

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان- شهر گميشان

قاجاريه

خانه عبدالرحيم طالبي

1

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان- شهر گميشان

قاجاريه

خانه حاج قليچ سيد محمدي

2

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان- شهر گميشان

قاجاريه

خانه عظيمي

3

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان- شهر گميشان

قاجاريه

خانه انصاري

4

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان- شهر گميشان

قاجاريه

خانه غلام محمدي

5

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان- شهر گميشان

قاجاريه

خانه بشارتي

6

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان- شهر گميشان

قاجاريه

خانه حاج محمد خوزيني

7

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان- شهر گميشان

قاجاريه

خانه بايرام خوزيني

8

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان- شهر گميشان

قاجاريه

خانه شيرمحمدي

9

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان- شهر گميشان

قاجاريه

خانه شکرالله مظفري

10

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان- شهر گميشان

قاجاريه

خانه ستار مظفري

11

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان- شهر گميشان

قاجاريه

خانه عبدالجليل عابدي کر

12

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان- شهر گميشان

قاجاريه

خانه حالت عطا جاني

13

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  سيمين شهر- محله بناور

پهلوي

ساختمان آخوندي ها

14

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  سيمين شهر- محله بناور

پهلوي

ساختمان عظيمي ها

15

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  سيمين شهر- محله بناور

پهلوي

ساختمان محمدي ها

16

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  سيمين شهر- محله بناور

پهلوي

ساختمان بشارتي ها

17

- - - -

قلعه

بندر ترکمن- بخش مرکزي-  روستاي آشوراده

پهلوي

پادگان روسها

18

- - - -

مدرسه

بندر ترکمن – ميدان مرکزي شهر

پهلوي

دبيرستان مختومقلي

19

- - - -

مدرسه

بندر ترکمن – خيابان آزادي – محوطه راه آهن

پهلوي

دبستان شهيد جمشيدي

20

- - - -

مدرسه

بندر ترکمن – خيابان جمهوري اسلامي- جنب شرکت تعاوني فرهنگيان

پهلوي

دبستان انقلاب

21

- - - -

خانه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي سيجوال

قاجاريه

ساختمان قديمي

22

- - - -

پل

بندر ترکمن- بخش مرکزي - روستاي زابلي محله

صفويه

پل شاه عباسي

23

- - - -

ديوار

بندر ترکمن- گميشان- روستاي قلعه جيق

پارت- ساساني

بخشي از ديوار دفاعي گرگان

24

- - - -

آرامگاه

بندر ترکمن- بخش مرکزي-  روستاي زابلي محله عليا

اسلامي

امام زاده آق امام

25

- - - -

 

بندر ترکمن- بخش مرکزي-  روستاي زابلي محله عليا

پهلوي

دبستان سلمان فارسي

26

1033

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان- روستاي صفا ايشان

تاريخي- اسلامي

گميش تپه

27

3767

تپه

بخش گميشان-  16 کيلومتري شرق بندر ترکمن -روستاي اسلام تپه

پيش از تاريخ-تاريخي- اسلامي

شاه تپه

28

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  سيمين شهر- محله کتوک

تاريخي

تپه آشور شيخ کتوک

29

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي آلتين تخماق

تاريخي

تپه آلتين

30

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي آلتين تخماق

تاريخي

تپه تخماق

31

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي سنگرتپه (محل پاسگاه)

تاريخي- اسلامي

سنگر تپه

32

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي توماچلر آلتين

تاريخي- اسلامي

تپه توماچ لر

33

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي سقر تپه

تاريخي- اسلامي

سقر تپه

34

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي سقر تپه

تاريخي

قيزلر تپه

35

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي سقر تپه

تاريخي

بوراق تپه

36

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي سقر تپه

تاريخي

گوجيک تپه

37

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي سقر تپه

تاريخي- اسلامي

تپه قليچ خواجه

38

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي سقر تپه

پيش از تاريخ-تاريخي

تپه چوني

39

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي سقر تپه

تاريخي

قاشقاق تپه

40

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي سقر تپه

تاريخي

نمک تپه

41

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي ياق سين تپه

تاريخي

ياق سين تپه

42

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي کريم ايشان

تاريخي- اسلامي

تپه کريم ايشان

43

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي گاوميشلي

تاريخي- اسلامي

سقر گاوميشلي

44

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي ناردالي

تاريخي- اسلامي

تپه ناردالي

45

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي قره تپه

تاريخي- اسلامي

قره تپه

46

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش مرکزي-  روستاي زابلي محله عليا

تاريخي- اسلامي

تپه زابلي محله عليا

47

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش مرکزي-  روستاي زابلي محله سفلي

تاريخي- اسلامي

تپه زابلي محله سفلي

48

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش مرکزي-  روستاي آلش

تاريخي

تپه قدرت ايلماز

49

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش مرکزي-  روستاي قرنجيک

تاريخي

گري تپه

50

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش مرکزي-  روستاي آرخ کوچک

تاريخي

پاميق تپه

51

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش مرکزي-  روستاي آرخ کوچک

تاريخي

يلقن  تپه

52

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش مرکزي-  روستاي گاوميشلي مزار

تاريخي

تپه آل هاشم

53

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  سيمين شهر- محله قارقي

تاريخي

تپه قارقي (1)

54

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  سيمين شهر- محله قارقي

تاريخي

تپه قارقي (2)

55

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  سيمين شهر- محله کتوک

تاريخي

تپه کتوک

56

- - - -

تپه

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي صوفي کم

تاريخي

دورد تپه

57

- - - -

تپه گورستان

بندر ترکمن- بخش گميشان-  روستاي بصيرآباد(سلاخ)

تاريخي- اسلامي

تپه گورستان بصيرآباد(سلاخ)

58

 

بازگشت به صفحه اول