نوشته ها و مقالات
 آراز پرویش -ArazParvish@aol.com    
مصاحبه با دکتر آراز پرویش درباره:
محمود کاشغری و  اثر جاودانه او"ديوان الغات التُّرک"
Dr. Araz Parwiş bilen söhbetdeşlik
Mahmut Kaşgarly kim?
"Diwan Lugati't-Türk" nähili kitap?
1-nji bölüm

قسمت دوم مصاحبه با دکتر آراز پرویش درباره:
محمود کاشغری و  اثر جاودانه او"ديوان الغات التُّرک"
Dr. Araz Parwiş bilen söhbetdeşlik
Mahmut Kaşgarly kim?
"Diwan Lugati't-Türk" nähili kitap?
2-nji bölüm

قسمت سوم مصاحبه با دکتر آراز پرویش درباره:
محمود کاشغری و  اثر جاودانه او"ديوان الغات التُّرک"
Dr. Araz Parwiş bilen söhbetdeşlik
Mahmut Kaşgarly kim?
"Diwan Lugati't-Türk" nähili kitap?
3-nji bölüm

unesco سازمان یونسکو
2008-de Mahmut Kaşgarlynyň
Doglanyna 1000 ýyl boldy

GLOBALLAŞMA, DINI FUNDAMENTALIZM WE TÜRKMENLER
 
 
[ بازگشت به صفحه اول ]  [ نسخه قابل چاپ ]  [ اين متن را با ايميل بفرستيد ]

turkmensahra.org